Tomáš Brzek a Petra Trojnová – výklad slova “veškerá”

Občan požádá Magistrát města Mostu o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost vyřizují dva specialisté odboru školství – Ing. Tomáš Brzek a Mgr. Petra Trojnová, a to pod sp. zn. SZ-MmM/129097/2018/6.

Co je žádáno? Žadatel říká: “Veškerou komunikaci” ve specifikované věci.

Mgr. Petra Trojnová reaguje přípisem, kde vyzývá žadatele k upřesnění tématu komunikace uskutečněné mezi Ing. Tomášem Brzkem, Ing. Markétou Starou, Mgr. Petrou Trojnovou na straně jedné a Základní školou, Most, Svážná 2342, příspěvkovou organizací, Svážná 2342/1, Most 434 03 na straně druhé, takto podané žádosti nemůžeme vyhovět, neboť máme za to, že je takto specifikovaná žádost nesrozumitelná a neurčitá.

Co by to mohlo být, to slovo “veškerá”, že?

Rozhodnutí Ústeckého kraje, jako odvolacího orgánu, není problém pro kohokoli, kdo umí číst, presumovat:

odvoláním napadené rozhodnutí Statutárního města Most sp. zn.SZMmM/ 129097/2018/6, zn. mM/029429/2019/OŠKaS/PT ze dne 12. 3. 2019 se ruší a věc se vrací k novému projednání

Odůvodnění je výmluvné: Ing. Tomáši Brzkovi a Mgr. Petře Trojnové, se nepodařilo rozhodnutí odůvodnit ani tak, aby bylo vůbec přezkoumatelné = nesmysl, který vymysleli, nedovedli odůvodnit ani tak, aby se jím mohl odvolací orgán zabývat.

Výcuc z odůvodnění odvolacího orgánu hovoří za vše:

Odvolací orgán se k postupu povinného subjektu vyjadřuje tak, že postup je nepřezkoumatelný, a proto je třeba rozhodnutí ze dne 12. 3. 2019 zrušit a vrátit zpět k novému vyřízení.

Odvolací orgán po posouzení spisového materiálu má za to, že se povinný subjekt zcela nevypořádal s výzvou k upřesnění žádosti, ve které se dožadoval „upřesnění tématu komunikace“ mezi uvedenými osobami, a uvedl, že žádost je „nesrozumitelná a neurčitá“.
Na výzvu žadatel ničeho nedoplnil a proto, povinný subjekt vydal dne 12. 3. 2019 v zákonné lhůtě rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt se ani v rozhodnutí nevypořádal s odůvodněním, z jakého důvodu žádost o informace uvedenou v bodě 1) žádosti odmítá, respektive proč je nesrozumitelná a neurčitá.

Rozlišování mezi nesrozumitelností, neurčitostí a obecností není samoúčelné – povinný subjekt musí zdůvodnit nejen výzvu, ale zejména případné odmítavé rozhodnutí, pokud žadatel žádost neupřesní. Přitom odůvodnění, proč povinný subjekt přistoupil k výzvě a následně žádost rozhodnutím odmítl, je podmínkou, aby tento jeho postup byl přezkoumatelný odvolacím správním orgánem.

Žádost je zpravidla obecná, když zcela jednoznačně (avšak obecně) vymezuje předmět požadovaných informací a je pouze sporné, do jakého rozsahu má povinný subjekt informace k danému předmětu žádosti vyhledat. O nesrozumitelnou žádost se bude jednat tehdy, jestliže z jejího textu nelze vůbec zjistit její obsah, tedy to, čeho se žadatel domáhá, příp. tento obsah nedává žádný nebo žádný rozumný význam. Naproti tomu z žádosti nebude zřejmé, jaká informace je požadována, tehdy, jestliže samotný text žádosti bude „jazykově“ srozumitelný, avšak vymezení požadované informace je učiněno natolik nepřesně, že neumožňuje jednoznačně identifikovat předmět požadovaných informací, tj.
nelze určit oblast, jíž by se informace měly týkat.

[…]

Odvolací správní orgán nemá za to, že žádost je nesrozumitelná a neurčitá. V dané věci se žádost žadatele spíše blíží přílišné obecnosti. Žádost nemůže být nesrozumitelná či neurčitá z důvodu, že povinnému subjektu není známo, jaké téma je žadatelem žádostí o poskytnutí informace sledováno. Povinný subjekt sice ve výzvě upozornil žadatele, že komunikace probíhá na různá témata včetně témat osobní povahy. Nicméně z hlediska vymezení
předmětu žádosti v tomto případě je samotné vymezení provedeno časovým obdobím od 1. 1. 2016 do 2. 12. 2018 a tím, že žadatel požaduje veškerou komunikaci, přičemž tím má namysli komunikaci, která je hmotně zachycena (písemnou, elektronickou apod.) mezi konkrétními osobami a předmětnou školou. Rozhodnutí povinného subjektu je z výše uvedených důvodů nepřezkoumatelné.